Vocabulary

English - Mondlango

Search: Reset

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All 

 
westwesto
wetdisseka
wetweta
whalebaleno
what(adj.)kia
what(pron.)kio
wheattritiko
wheelrado
whelpido
whenkiam
whencede kie
wheneverkiam ayn
wherekie
whereaboutsproksime kie
wherebyper kio
 
whereforepro kio
whereinen kio
whereuponye kio
whichkio
whicheverkio ayn
whilekiam
whilstdum
whimkimero
whimperploreti
whineplore plendi
whinnyheni
whipwipo
whirlkirli
whirlpoolvortiko
whirlwindvortika vento
 
whisk(n.)wiskilo
whisk(v.)wiski
whiskeywiskio
whisperflustri
whistle(n.)fayfilo
whistle(v.)fayfi
whitewayta
whitheral kie
whittlecizi
whizzsibli
whokiu
whoeverkiu ayn
wholetuta
whollytute
whoreprostino

Found: 221  <   1 2 3 4 5   >